Historie

Historie obce sahá až do 11. století, kdy jistý vladyka ze Žipotína věnoval obec klášteru Hradiště u Olomouce. Z tohoto období se však mnoho neví, spolehlivější informace máme od 13. století, kdy královský komoří Boreš z Rýzmburku věnoval půl obce klášteru Koruna Panny Marie (Mariakron u Krasíkova) a půl obce připadlo hoštejnskému panství. Po nájezdech loupeživých rytířů byla obec několikrát drancována a několikrát vypálena. Klid vstoupil do kraje až s příchodem pánů ze Štenberka, kteří vlastnili zábřežské panství. Díky tomu se obec vzpamatovala a mohla se opět rozrůstat.

Samotná farnost Tatenice byla ustanovena biskupskou listinou ze dne 5. února 1350. Touto listinou postupuje biskup Jan VII. 30 farností, mezi nimi i Tatenici, z děkanátu šumperského do nového biskupství Litomyšl a z farnosti se stává významná církevní obec. K tatenické farnosti v té době patřily obce Lubník, Strážná, Cotkytle, Štíty, Rapotín a Krasíkov. V této době také pravděpodobně vznikl i první kostel sv. Jana Křtitele, přesné datum jeho založení však není známo.

Během husitských válek byl vypálen klášter Koruna. V dalším období před třicetiletou válkou přišla silná vlna protestantů a z farnosti byl vyhnán katolický farář. Po třicetileté válce, kdy nastala císařem organizovaná rekatolizace, byla farnost přičleněna opět k zábřežskému panství, kde zůstala až do roku 1848.

Mezi roky 1646 – 1707 byla farnost bez faráře. Spravoval ji farář ze Starého města. Během tohoto období byla v roce 1664 podána první žádost o výstavbu nového kostela. Tato stavba započala v roce 1716 za již nově ustanoveného faráře Ehrlicha. Obnovený kostel sv. Jana Křtitele byl dokončen za přispění hraběte Lichtensteina v roce 1723. V roce 1765 byl na náklad manželů Seidelových vymalován freskami a v roce 1804 byl slavnostně vysvěcen.

Od roku 1707 až doposud je farnost spravována vlastními faráři.

Více informací si můžete přečíst v pamětní knize farnosti – zde (formát .doc, velikost 1MB)